Image 1 of 1

PX08-006b.jpg

PX08-006b  Spirogyra - green algae - Spyrogyra spp. 100x